Privatlivspolitik

Sådan behandler Civitas Advokater personoplysninger.

Civitas Advokater modtager og behandler personoplysninger som led i vores sagsbehandling. Som led i vores databeskyttelsespolitik oplyser vi om vores behandling af personoplysninger i forbindelse med sagsbehandling samt nærmere om baggrunden og formålet med behandlingen.

Det kan skyldes flere forhold, at vi har registreret personoplysninger om dig, f.eks. at du er klient hos os, at du er modpart til en af vores klienter, at du er vidne i en retssag, som vi fører, eller fordi dine personoplysninger af andre årsager indgår i en sag hos os.

At vi har registreret og behandler personoplysninger om dig elektronisk medfører, at vi efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven som dataansvarlig skal give dig nogle informationer, bl.a. om at og hvordan vi behandler dine personoplysninger. Denne information fremgår nedenfor. Vi vil i den forbindelse gerne understrege, at vi kun behandler personoplysninger – herunder personoplysningerne om dig – i det omfang, det er sagligt, proportionalt og nødvendigt at behandle disse oplysninger.

Vores behandling af dine personoplysninger

Vi behandler personoplysninger om dig som led i udøvelsen af vores advokatvirksomhed. Hvilke typer personoplysninger vi har registreret om dig, afhænger i væsentligt omfang af, hvilken relation du har til os. Som udgangspunkt vil personoplysningerne være al- mindelige (ikke-følsomme) oplysninger. Det kan f.eks. dreje sig om dit navn, din adresse og andre almindelige identifikationsoplysninger. I visse sjældnere tilfælde kan der også være tale om følsomme personoplysninger, herunder oplysninger om fagforeningsfor- hold samt oplysninger om strafbare forhold.

Oplysningerne er registreret af hensyn til vores sagsbehandling og kan komme enten fra dig selv eller fra andre. Grundlaget for vores registrering og behandling af oplysninger er retsplejeloven med tilhørende regler, databeskyttelsesforordningen og databeskyttelseslovens § 6, stk. 1 og § 7. Grundlaget for behandling af almindelige personoplysninger kan f.eks. være den kontrakt eller en aftale, som du som klient har indgået med os om advokatbistand.

Behandlingsgrundlaget kan også være en retlig forpligtelse. Det følger således f.eks. af retsplejeloven og de advokatetiske regler, at vi i de sager, som vi påtager os, kan være forpligtede til at medvirke til, at disse bliver oplyst mv. Der kan for eksempel også i anden lovgivning end forordningen og databeskyttelsesloven være regler om, at en behandling af personoplysninger kan eller skal finde sted. Det kan f.eks. dreje sig om hvidvasklovens §§ 10-11. Grundlaget for behandling af følsomme personoplysninger vil typisk også være, at behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.

Som led i vores sagsbehandling kan det være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til andre, f.eks. domstolene, andre advokater eller offentlige myndigheder. Dette vil altid ske inden for rammerne af databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven samt de øvrige regler, vi som advokatvirksomhed er underlagt, herunder tavshedspligtreglerne for advokater.

Legitime interesser, der forfølges ved behandlingen

Vores behandling af dine personoplysninger vil som udgangspunkt kunne ske med hjem- mel i artikel 6, stk. 1, litra b og/eller c, men kan efter omstændighederne også ske på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Dette skyldes, at vores behandling af dine personoplysninger er af væsentlig betydning for, at vi kan udføre det arbejde, som er forudsat med retsplejelovens regler om advokatvirksomhed.

Opbevaring af dine personoplysninger

Dine personoplysninger slettes som udgangspunkt 10 år efter, at den sag, hvori oplysningerne indgår, er afsluttet. Efter en konkret vurdering vil dette udgangspunkt naturligvis kunne fraviges, så oplysninger slettes, før der er gået 10 år, hvis der ikke er saglige og tilstrækkeligt nødvendige grunde til fortsat at opbevare oplysningerne. Tilsvarende vil tidspunktet for sletning af oplysninger naturligvis også efter en konkret vurdering kunne forlænges, så oplysninger opbevares længere end 10 år.

Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis grundlaget for vores behandling af dine personoplysninger undtagelsesvist hviler på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dette samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandlinger af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

2. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

3. Ret til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

4. Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

5. Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Dette gælder dog kun, hvis vores behandling hviler på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og f. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse person- oplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Behandling af personoplysninger ved besøg på vores hjemmeside

Vi behandler også personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside www.civitasadvokater.dk. Det skyldes, at vores hjemmesides funktionaliteter nødvendiggør, at der bliver lagt cookies på den besøgende computer eller anden enhed. 

En cookie er en fil, som lægges på din computer eller andet it-udstyr. Den gør det muligt at genkende din computer og samle information om, hvilke sider og funktioner du besøger med din browser. Cookies kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor, eller om computeren bruges af en eller flere personer.

Når du besøger hjemmesiden, bliver du bedt om samtykke til anvendelsen af cookies, og du får nærmere information herom.

Du kan læse mere om reglerne om cookies her: Læs om cookielovgivningen hos Erhvervsstyrelsen

For at kunne videreudvikle og forbedre vores hjemmeside fører vi statistik over, hvordan brugerne anvender den. Statistikken anvendes udelukkende i opsummeret form, f.eks. til at se, hvilke sider der besøges mest, og hvilke browsere der anvendes.

Vi registrerer følgende oplysninger:

  • Browsertype
  • OS (Operativ system)
  • IP-adresse
  • URL (siden, der vises)
  • Tidspunkt siden er besøgt
  • Referrer (siden du kommer fra – (f.eks. en søgeside))

Ingen registrerede data videregives eller sælges til tredjepart. Hvis du tilmelder dig et kursus via vores hjemmeside, registreres de oplysninger, du selv giver om navn, arbejdssted, kontaktoplysninger og ønske om kursusdeltagelse. Oplysningerne anvendes til at behandle din anmodning om deltagelse i det pågældende kursus. 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet over indsamling og registrering mv. af oplysninger om dig:

Datatilsynet 

Carl Jacobsens Vej 35

DK-2500 Valby

+45 33 19 32 00

dt@datatilsynet.dk

 

Du kan desuden kontakte os som dataansvarlig: 

Civitas Advokater P/S

Vester Voldgade 9, 2. th.

1552 København V

CVR-nr. 41911115

Tlf. 39391101

www.civitasadvokater.dk

Du må naturligvis også gerne skrive direkte til den advokat, som du har haft kontakt til.

keyboard_arrow_up